Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (69)
 1. Primerno za tablice Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna.Podrobnosti o prispevku
 2. Slova na izi: Besedilo v navodilu: Razlage v učbenikih so včasih zapletene in razvlečene in polne pametnih izrazov, da se je čez vse zapisano težko prebiti. Najhuje pa je, da gre, vsaj pri slovenski slovnici, za preproste stvari, ko jih enkrat razumeš. Vsakdanje, ker jezik govorimo in ga poznamo. Filmčki SLOVA NA IZI bodo marsikomu v pomoč.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Kaj se skriva pod številkami?: Z odkrivanjem polj učenci spoznavajo podrobnosti maske, na katere bodo morali biti pozorni pri opisu. Ugotovijo, da se pod polji s številkami skriva kurent. Prispevek k nalogi <a href="http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=748">Opis kurenta</a> Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Prešerna premetanka 1: Premeči črke in napiši pravilne besede. Vse besede so povezane z našim največjim slovenskim pesnikom. Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Naš žejni planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Ogrožena narava - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Podnebna kriza - spletna bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Onesnaženi planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Odpadki in recikliranje - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Beseda iz besede 1: Učenci nadomeščajo besedne zveze z ustreznimi tvorjenkami.Podrobnosti o prispevku
 12. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
 13. Obrnjena učilnica: POTOPIS: Delo z oz. v obrnjeni učilnici naj izvajajo učenci doma - najboljše ob koncu tedna, ker je tudi učenje razporejeno na 3 dni. Spoznavanje potopisa Z. Šeruge Indijanci brez perja je primerno kot začetno uvajanje dela v obrnjeni učilnici. Smiselno je, da učitelj opozori učence, da upoštevajo navodila in postopnost reševanja nalog. Učitelj v šoli na različne načine preveri uspešnost samo-učenja učencev.Podrobnosti o prispevku
 14. Glasovno zavedanje: Igre so namenjene vsem učencem, ki so v fazi začetnega opismenjevanja, torej predvsem učencem 1. razreda, pa tudi naprednejšim učencem v vrtcih ali drugošolcem, ki še niso osvojili predopismenjevalnih zmožnosti. Podrobnosti o prispevku
 15. Začetno opismenjevanje: Projekt Začetno opismenjevanje je namenjen otrokom prvega ali drugega razreda, ki spoznavajo črke, njegov namen je priprava otrok na pisanje in branje. Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Protipomenke ali besede z nasprotnim pomenom (Brez knjige): Poiščite par besedam.Podrobnosti o prispevku
 17. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 18. Velika in mala začetnica: V vajah učenci iščejo osebno ime, ki piše z veliko začetnico. Vedo, da osebno ime lahko ne označuje osebe, ampak rastlino ali predmet. Takrat postane občno ime in se piše z malo začetnico. Podrobnosti o prispevku
 19. Besede, besede, besede,....: Učenec širi besedni zaklad. Ena beseda ima dva ali več pomenov. Išče sopomenke.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Slovenski kulturni praznik: Kviz je primeren za utrjevanje znanja o slovenskem kulturnem prazniku in dveh - za slovenski jezik - najpomembnejših možeh ali kot uvodno preverjanje - pred obravnavoPodrobnosti o prispevku
 21. Zapis števil z besedo: Učenci z reševanjem nalog utrjujejo praktično uporabo pravil o zapisu števil. Podrobnosti o prispevku
 22. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedilaPodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom!Podrobnosti o prispevku
 26. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 27. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne.Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 30. Lepa Angelika - Youtube: Feri Lainšček: Mislice - zbirka pravljic za Cankarjevo priznanje 2011-12. Prisluhnite pravljici Lepa Angelika, ki jo pripoveduje Vesna Radovanovič. Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 34. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega.Podrobnosti o prispevku
 39. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 40. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 41. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 43. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave.Podrobnosti o prispevku
 44. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 45. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 46. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 47. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 48. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 50. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 51. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 52. Primerno za tablice Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 53. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek.Podrobnosti o prispevku
 54. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ...Podrobnosti o prispevku
 55. Primerno za tablice Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi.Podrobnosti o prispevku
 56. Primerno za tablice Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema.Podrobnosti o prispevku
 57. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko.Podrobnosti o prispevku
 58. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju.Podrobnosti o prispevku
 59. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov.Podrobnosti o prispevku
 60. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek.Podrobnosti o prispevku
 61. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi.Podrobnosti o prispevku
 62. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne parePodrobnosti o prispevku
 63. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
 64. Primerno za tablice Kdo uporablja ...: Poveži pare.Podrobnosti o prispevku
 65. Primerno za tablice Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi.Podrobnosti o prispevku
 66. Primerno za tablice Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način.Podrobnosti o prispevku
 67. Primerno za tablice Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk.Podrobnosti o prispevku
 68. Primerno za tablice Pregovori malce drugače: Nalogo lahko rešujemo individualno, lahko pa jo uporabimo za frontalno delo. Uporabno za uvod v razredno uro, za sprostitev ...Podrobnosti o prispevku
 69. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku